توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

ممتاز ترین کاربران

m.zahedi 180   kdogf5 120
oksof48 120   lolpv124v 120
koifu77 120   johnny123 120
jsofdv10 120   fish80fi 120
koifu89 120   lolpv1 120
zopzao8 120   uulsid11 120
kodisd5 120   uulsid1v 120
dssfds5vv 120   uulsid1 120
Lindajeon33 120   salink888 120
dssfds5v 120   hellokittyki 120
lufft107 120   zhang123 120
lolpv126v 120   hzr414ak 120
Helengriffin11 120   payrasbeaso 120
Lindajeon 120   xxsxx3v 120
damimi721 120   wszj222333 120
...