توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

ممتاز ترین کاربران

m.zahedi 180   dfdfr5v 120
johnny123 120   lskd89vv 120
fish80fi 120   astao55 120
lolpv1 120   zlzl21c 120
uulsid11 120   fish15fi 120
uulsid1v 120   usou7v 120
uulsid1 120   yh08259 120
salink888 120   oakjkg3 120
hellokittyki 120   antiwhel 120
zhang123 120   jiao7593v 120
hzr414ak 120   lv520xin71 120
payrasbeaso 120   lskd89v 120
xxsxx3v 120   astao3 120
wszj222333 120   hdkdh1d 120
fangfangfang2 120   ae29cou 120
...